Lindebond

 

 • Lidmaatskap is oop vir alle persone wat van die stamvader, Hans Jürgen Linde afstam.
 • Gesinslede van persone in 1.1 genoem mag ook lede van die Bond word.
 • Lidmaatskap word verkry deur skriftelik of mondeling aansoek te doen en ’n toetreegeld te betaal soos van tyd tot tyd deur die komitee bepaal.

 

 

 • Om die lidmaatskap van die Bond uit te brei.
 • Om ’n nuusbrief minstens elke ses maande aan die lede te stuur.
 • Om ’n Lindefees minstens elke vier jaar te reël.
 • Om die geslagsregister volledig en op datum te hou deur gegewens te versamel, te sistematiseer, te publiseer en te bewaar.
 • Om geskiedkundige dokumente en artikels rakende die familie te versamel en ’n geskikte bewaarplek daarvoor in stand te hou.
 • Om enige ander werksaamhede te onderneem wat in belang van die Bond is.

 

 • Om die bogenoemde werksaamhede te beplan, te koördineer en uit te voer, word ’n komitee tydens elke Lindefees aangewys.
 • Die lede van die Bond wys deur stemming vier persone as komiteelede aan en wel so dat twee lede uit die Swellendamse en twee uit die Vrystaatse tak kom.
 • Die komitee wys op sy konstitueringsvergadering uit eie geledere ’n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris aan.
 • Die komitee vergader minstens eenkeer per jaar, indien nodig telefonies.
 • Tussentydse vakatures in die komitee word by wyse van koöptering deur die oorblywende lede gevul.
 • Die komitee stuur afskrifte van die notules van sy vergadering aan al die lede.

 

 • Die Grondreëls kan met meerderheidstem tydens ’n vergadering van enige Lindefees gewysig word.
 • Voorgestelde wysigings moet een maand voor die vergadering skriftelik onder al die lede se aandag gebring word.
 • Stemming deur volmag word toegelaat.

 

 • Die Bond kan ontbind word as twee-derdes van die stemgeregtigdes by ’n vergadering daarvoor stem.
 • Die bepalings ten opsigte van vooraf skriftelike kennisgewing en stemming deur volmag in 4 is ook op hierdie besluit van toepassing.
 • Met enige bates wat in die Bond se besit is, word dan gehandel soos die ontbindingsvergadering besluit.

 

 • Voorsitter:     Hans Linde, Posbus 576, Wellington 7654, Tel 021 873 2359, Faks 086 620 9837, Sel 083 282 6938, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
 • Ondervoorsitter:    Annatjie Fourie, Posbus 34, Verkeerdevlei 9401, Tel 051 841 1080
 • Lid:    Basie Linde, Posbus 88, Brandfort 9400,  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Tel 051 821 1958
 • Lid:    Johann Linde, Posbus 1044, Strand 7139, Tel  021 853 1554, Sel 072 447 7979
 • Erepresident:    Hannes Linde, Posbus 6091, Weltevredenpark 1715, Tel 011 764 6011