2. Werksaamhede

 

  • Om die lidmaatskap van die Bond uit te brei.
  • Om ’n nuusbrief minstens elke ses maande aan die lede te stuur.
  • Om ’n Lindefees minstens elke vier jaar te reël.
  • Om die geslagsregister volledig en op datum te hou deur gegewens te versamel, te sistematiseer, te publiseer en te bewaar.
  • Om geskiedkundige dokumente en artikels rakende die familie te versamel en ’n geskikte bewaarplek daarvoor in stand te hou.
  • Om enige ander werksaamhede te onderneem wat in belang van die Bond is.