3. Komitee

 

  • Om die bogenoemde werksaamhede te beplan, te koördineer en uit te voer, word ’n komitee tydens elke Lindefees aangewys.
  • Die lede van die Bond wys deur stemming vier persone as komiteelede aan en wel so dat twee lede uit die Swellendamse en twee uit die Vrystaatse tak kom.
  • Die komitee wys op sy konstitueringsvergadering uit eie geledere ’n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris aan.
  • Die komitee vergader minstens eenkeer per jaar, indien nodig telefonies.
  • Tussentydse vakatures in die komitee word by wyse van koöptering deur die oorblywende lede gevul.
  • Die komitee stuur afskrifte van die notules van sy vergadering aan al die lede.