5. Ontbinding

 

  • Die Bond kan ontbind word as twee-derdes van die stemgeregtigdes by ’n vergadering daarvoor stem.
  • Die bepalings ten opsigte van vooraf skriftelike kennisgewing en stemming deur volmag in 4 is ook op hierdie besluit van toepassing.
  • Met enige bates wat in die Bond se besit is, word dan gehandel soos die ontbindingsvergadering besluit.