Grondreëls

Die Grondreëls van die Lindebond bepaal hoe die organisasie van die Bond hanteer word. Dit is aanvanklik deur die teenwoordiges op die Lindefees in 1991 te Wellington goedgekeur en daarna van tyd tot tyd deur die komitee gewysig.

1. Lidmaatskap

 1. Lidmaatskap is oop vir alle persone wat van die stamvader, Hans Jürgen Linde afstam.
 2. Gesinslede van persone in 1.1 genoem mag ook lede van die Bond word.

2. Werksaamhede

 1. Om die lidmaatskap van die Bond uit te brei.
 2. Om ’n nuusbrief minstens elke ses maande aan die lede te stuur.
 3. Om ’n Lindefees minstens elke vier jaar te reël.
 4. Om die geslagsregister volledig en op datum te hou deur gegewens te versamel, te sistematiseer, te publiseer en te bewaar.
 5. Om geskiedkundige dokumente en artikels rakende die familie te versamel en ’n geskikte bewaarplek daarvoor in stand te hou.
 6. Om enige ander werksaamhede te onderneem wat in belang van die Bond is.

3. Komitee

 1. Om die bogenoemde werksaamhede te beplan, te koördineer en uit te voer, word ’n komitee tydens elke Lindefees aangewys.
 2. Die lede van die Bond wys deur stemming agt persone as komiteelede aan en wel so dat vier lede uit die Swellendamse en vier uit die Vrystaatse tak kom.
 3. Die komitee wys op sy konstitueringsvergadering uit eie geledere ’n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris/penningmeester aan.
 4. Die komitee vergader minstens een keer per jaar, indien nodig telefonies of elektronies.
 5. Tussentydse vakatures in die komitee word by wyse van koöptering deur die oorblywende lede gevul.

4. Wysiging van grondreëls

 1. Die Grondreëls kan met meerderheidstem tydens ’n vergadering van die komitee gewysig word.
 2. Stemming deur elektroniese kommunikasie en deur volmag word toegelaat.

5. Ontbinding

 1. Die Bond kan ontbind word as twee-derdes van die stemgeregtigdes by ’n vergadering van die komitee ten gunste daarvan stem.
 2. Die bepaling ten opsigte van stemming in 4.2 is ook op hierdie besluit van toepassing.
 3. Met enige bates wat in die Bond se besit is, word dan gehandel soos die ontbindingsvergadering besluit.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

one × one =